ข่าวกิจกรรมโครงการ

ชื่อ วันเผยแพร่
รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 14 กุมภาพันธ์ 2566
รายงานผลการดำเนินการหรือกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย 28 เมษายน 2565
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 14 พฤษภาคม 2564
คณะผู้บริหาร อบต.ท่าโพธิ์ชัยร่วมกิจกรรมส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 11 พฤษภาคม 2564
กิจกรรม ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ 11 พฤษภาคม 2564
โครงการพัฒนาพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2563 17 กันยายน 2563
โครงการกำจัดขยะ ปรับปรุง สิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2563 17 กันยายน 2563
รูปกิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าโพธิ์ชัย 26 สิงหาคม 2563
รายงานผลการดำเนินงาน โครงพยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 13 สิงหาคม 2563
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 13 สิงหาคม 2563
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักน้ำ” ประจำปีงบประมาณ 2563 13 สิงหาคม 2563
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการปลูกป่าทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 13 สิงหาคม 2563
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรื่องขยะมูลฝอย 22 กรกฎาคม 2563
รายงานผลการดำเนินงานโครงการโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 01 มิถุนายน 2563
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการพ่นหมอกควันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 29 เมษายน 2563