คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ (ล่าสุด)

ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย 17 กรกฎาคม 2566 87
ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 14 กรกฎาคม 2566 95
คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ และ การจัดเก็บเอกสาร 11 มกราคม 2566 126
คู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี 09 มกราคม 2566 131
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 04 มกราคม 2566 264
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) 17 เมษายน 2565 848
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 17 เมษายน 2565 861
กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 17 เมษายน 2565 853
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 17 เมษายน 2565 852
พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 17 เมษายน 2565 871