Search

กำลังอยู่ใน

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัยทุกการประเมินจากท่าน..........เป็นเครื่องมือที่ช่วยสะท้อนคุณภาพ ประสิทธิภาพ และระบบการปฏิบัติงาน รวมทั้งความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย  ตามภารกิจหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่

#ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก คือใคร ????

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก คือ บุคคลภายนอก นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ที่มารับบริการหรือมาติดต่องานราชการต่าง ๆ กับ #องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย อาทิ 
- ผู้มาเสียภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
- ผู้มาใบอนุญาตต่างๆ
- ผู้ขอรับสวัสดิการของรัฐ
- ผู้มาเสนองานจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก
- ผู้ที่ขอรับการสนับสนุน
- ผู้มาจดทะเบียนพาณิชย์
- ผู้มาแจ้งเกิดแจ้งตายแจ้งย้ายที่อยู่
- ขอมีบัตรบัตรประจำตัวประชาชน
- ขอหนังสือรับรอง
- ผู้สมัครสอบ
- ผู้สมัครเรียน ฯลฯ
ในช่วงการขอรับบริการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงปัจจุบัน

สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน แท็ปเลต

ขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาให้ความร่วมมือตอบแบบประเมินในครั้งนี้
#ITA #EIT #การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ #องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

โดยมีช่องทางการเข้าใช้งานดังนี้
1. ผ่านเว็บไซต์ อบต.ท่าโพธิ์ชัย  
2. ผ่าน https://itas.nacc.go.th/go/eit/7ypfxa
3. ผ่านการสแกนคิวอาร์โค๊ด (QR-Code) ด้านล่างนี้