ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

ico5 ประกาศเชิญชวน

ico6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

ico7 ประกาศราคากลาง

ข่าวกิจกรรมโครงการ

รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2562

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย  ได้อนุมัติให้สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย  ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทำโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน

ประชุมผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ประชุมผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

วันที่ 15พ.ค.2562 เวลา09.30น. ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ดำเนินการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เพื่อปรึกษาหารือ ติดตามผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

 
 
 

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ท่าโพธิ์ชัยเกมส์ครั้งที่ 19"

พิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ท่าโพธิ์ชัยเกมส์ครั้งที่ 19"

รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ องค์กรจัดการสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สโมสรทหารบก  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เข้ารับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมมอบโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ลงพื้นที่ตามหมู่บ้าน และสถานศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลท่าโพธิ์ชัย  เพื่อร่วมรณรงค์และป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่นในเขตท้องที่

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอบรมและส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2

เมื่อวันที่  25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าโพธิ์ชัย ได้จัดทําโครงการอบรมและส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นำโดยนายอรรถพล ดาโสม นายก อบต.ท่าโพธิ์ชัย พนักงานส่วนตำลท่าโพธิ์ชัย และพี่น้องประชาชนตำบลท่าโพธิ์ชัย พนักงาน ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก  ณ วัดป่าหนองสะแบง ตําบลท่าโพธิ์ชัย อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

การดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย (2)

 

ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแผนการดำเนินงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

---------------

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานสรุปผลการจัดกจิกรรมการให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

รายงานสรุปผลการจัดกจิกรรมการให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย


ตามที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัยท่าโพธิ์ชัย ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัยเพื่อให้พนักงานทุกคนทำงานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน เพื่อมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

รายงานสรุปผล "มาตรการรจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน"

ตามที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งเป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรงค์สร้างสังคมไทยให้สะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลได้ 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ผลประโยชน์ทับซ้อน