หนังสือราชการ สถ.
หน่วยงาน
เลขหนังสือ
ลงวันที่
ลงเว็บไซต์วันที่
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
|
เอกสาร word |
กค.
มท 0803.3/ว3860
24/11/2565
24/11/2565
มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0
สน.คท.
มท 0808.2/ว3905
28/11/2565
28/11/2565
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ. 2565
|
เอกสาร word |
กสว.
มท 0820.2/ว3894
25/11/2565
28/11/2565
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ฯ
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสาร word |
สน.คท.
มท 0808.2/18178-18253
29/11/2565
29/11/2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2
|
เอกสาร word |
กศ.
มท 0816.3/ว3930
29/11/2565
29/11/2565
ประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
|
เอกสาร word |
กค.
มท 0803.3/ว3856
24/11/2565
24/11/2565
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
|
เอกสารไฟล์ word |
กพส.
มท 0810.8/ว3901
25/11/2565
25/11/2565
ผลการประเมินคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
|
คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา รวม 5 ระดับชั้น | รายงานสรุปผลการประเมินคู่มือฯ | เอกสาร word |
กศ.
มท 0816.3/ว3861
24/11/2565
24/11/2565
การสำรวจข้อมูลหลักสูตร Be Internet Awesome และประชาสัมพันธ์การอบรมอัปเดตการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบไฮบริดจากบริษัท กูเกิล ประเทศไทย (จำกัด)
|
หลักสูตร Be Internet Awesome และคำปฏิญาณ | รายละเอียด | เอกสาร word |
กศ.
มท 0816.3/ว3881
24/11/2565
24/11/2565
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสาร word |
กสว.
มท 0820.2/ว3911
28/11/2565
28/11/2565
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.บถ.
มท 0809.3/ว3926
29/11/2565
29/11/2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567
|
เอกสาร word |
กพส.
มท 0810.3/ว3917
28/11/2565
29/11/2565
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
|
เอกสารแนบ |
กม.
มท 0804.5/ว3929
29/11/2565
29/11/2565
การดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน (ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน)
|
เอกสาร word |
กศ.
มท 0816.3/ว3844
24/11/2565
24/11/2565
การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ Active Learning สำหรับสาระเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
|
เอกสารแนบท้าย | เอกสาร word |
กศ.
มท 0816.3/ว3845
24/11/2565
24/11/2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
กพส.
มท 0810.6/ว3890
25/11/2565
25/11/2565
เพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 21-30
สน.คท.
มท 0808.3/ว3903
28/11/2565
28/11/2565
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
|
เอกสาร word |
กค.
มท 0803.3/ว3858
24/11/2565
24/11/2565
การส่งเสริมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
มท 0810.7/ว3877
24/11/2565
25/11/2565
ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ (ลดโลกร้อน กับ LESS)
|
เอกสารแนบ |
กสว.
มท 0820.2/ว3920
29/11/2565
29/11/2565
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางดาวน์โหลดสื่อ และวีดิทัศน์การจัดกิจกรรมยุวกาชาด
|
เอกสาร word |
กศ.
มท 0816.3/ว3931
29/11/2565
29/11/2565
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสาร word |
กพส.
มท 0810.6/ว3846
24/11/2565
24/11/2565
ขอความร่วมมือส่งแบบสำหรับติดตามและประเมินผลการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง
|
เอกสาร word |
กสธ.
มท 0819.2/ว3864
24/11/2565
24/11/2565
ขอเชิญเข้าร่วมการพัฒนาบุคลากร และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
|
เอกสาร word |
กสธ.
มท 0819.2/ว3899
25/11/2565
28/11/2565
โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
|
เอกสาร word |
กพส.
มท 0810.8/ว3879
24/11/2565
28/11/2565
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
|
เอกสาร word |
กค.
มท 0803.3/ว3859
24/11/2565
24/11/2565
โครงการคัดเลือกท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย1 | สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 | สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 |
กปต.
มท 0811.1/ว3893
25/11/2565
28/11/2565
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
|
เอกสาร word |
กค.
มท 0803.3/ว3857
24/11/2565
24/11/2565
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี พ.ศ. 2565
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสาร word |
กศ.
มท 0816.3/ว3862
24/11/2565
24/11/2565
ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
|
ป้ายประชาสัมพันธ์ | เอกสาร file word |
กศ.
มท 0816.5/ว3882
25/11/2565
25/11/2565
ร่างคู่มือการบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก
|
เอกสารไฟล์ word |
กพส.
มท 0810.4/ว3863
24/11/2565
25/11/2565
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม
สน.คท.
มท 0808.2/18121-18199
29/11/2565
29/11/2565