หนังสือราชการ สถ.
หน่วยงาน
เลขหนังสือ
ลงวันที่
ลงเว็บไซต์วันที่
กิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 3 ปี 2566
|
เอกสาร word |
กศ.
มท 0816.3/ว3928
25/09/2566
25/09/2566
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
|
เอกสาร word |
สน.คท.
มท 0808.3/ว3884
21/09/2566
22/09/2566
แจ้งขยายระยะเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
|
เอกสาร word |
กพส.
มท 0810.4/ว3913
22/09/2566
25/09/2566
การดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ตบ.
มท 0805.5/ว8964
25/09/2566
26/09/2566
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
|
เอกสาร word |
กค.
มท 0803.3/ว3871
21/09/2566
21/09/2566
กิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี
|
เอกสาร word |
กศ.
มท 0816.3/ว3925
25/09/2566
25/09/2566
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
|
เอกสาร word |
กพส.
มท 0810.7/ว3935
25/09/2566
26/09/2566
แนวทางการดำเนินการทางวินัย กรณีพนักงานเทศบาลถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ต่อมาผู้ถูกกล่าวหาได้ออกจากราชการ
สน.บถ.
มท 0809.5/ว21
22/09/2566
22/09/2566
ซักซ้อมการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสาร word |
กยผ.
มท 0815.4/ว3947
26/09/2566
26/09/2566
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
|
เอกสาร word |
สน.คท.
มท 0808.3/ว3958
26/09/2566
26/09/2566
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2565
|
เอกสาร word |
กศ.
มท 0816.3/ว3878
21/09/2566
21/09/2566
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ
|
เอกสาร word |
กพส.
มท 0810.8/ว3879
21/09/2566
21/09/2566
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด "คลินิก Local Service"
|
เอกสารไฟล์ word |
กพส.
มท 0810.7/ว3881
21/09/2566
21/09/2566
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ,เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพิ่มเติม
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสาร word |
สน.คท.
มท 0808.2/13333-13337,13338-13403
22/09/2566
25/09/2566
การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ
สน.บถ.
มท 0809.2/ว3927
25/09/2566
26/09/2566
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.คท.
มท 0808.4/ว3901
22/09/2566
26/09/2566
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
|
เอกสาร word |
กพส.
มท 0810.7/ว3935
25/09/2566
26/09/2566
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2566
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 | สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 | เอกสาร word |
สน.คท.
มท 0808.3/ว3883
21/09/2566
22/09/2566
การโอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 | สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 | เอกสาร word |
สน.คท.
มท 0808.3/ว3882
21/09/2566
22/09/2566
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสาร word |
กศ.
มท 0816.2/ว3909
22/09/2566
25/09/2566
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย |
กพส.
มท 0810.6/ว3866
21/09/2566
25/09/2566
การโอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย1 | สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 | เอกสาร word |
สน.คท.
มท 0808.3/ว3929
25/09/2566
25/09/2566
รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566
|
เอกสารแนบ | สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 | สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 | สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 | เอกสาร word |
กสว.
มท 0820.3/ว3861
21/09/2566
21/09/2566
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) กรณีเงินอุดหนุน ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย1 | สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 | เอกสาร word |
กศ.
มท 0816.2/ว3908
22/09/2566
25/09/2566
การสำรวจข้อมูลปัญหาอุปสรรคด้านการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย |
กพส.
มท 0810.8/ว3872
21/09/2566
22/09/2566
หารือแนวทางการปฏิบัติในการกำหนดโทษทางวินัยกรณีกระทำความผิดซ้ำในเรื่องเดิม
สน.บถ.
มท 0809.5/ว22
25/09/2566
25/09/2566
แนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
กพร.
มท 0812/ว8963
25/09/2566
26/09/2566
การถ่ายโอนข้อมูลปีภาษีในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE)
|
เอกสาร word |
สน.คท.
มท 0808.3/ว3952
26/09/2566
26/09/2566
การจัดสรรงบประมาณงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเตม
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย |
กพส.
มท 0810.6/ว3867
21/09/2566
25/09/2566
การสำรวจความพร้อมและความก้าวหน้าในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565
|
เอกสาร word |
กพส.
มท 0810.3/ว3926
25/09/2566
25/09/2566