หนังสือราชการ สถ.
หน่วยงาน
เลขหนังสือ
ลงวันที่
ลงเว็บไซต์วันที่
แจ้งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาระดับปฐมวัย ที่ต้องเข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร " การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ตามกฏกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพทางการศึกษา พ.ศ. 2561 " รุ่นที่ 4-12
|
เอกสารไฟล์ Word | รุ่นที่ 4-7 | รุ่นที่ 8-12 |
กศ.
มท 0816.4/ว4737
20/11/2562
20/11/2562
ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) สำหรับผู้ใช้งานระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
|
เอกสารไฟล์ Word |
กสว.
มท 0820.2/ว4780
22/11/2562
22/11/2562
การดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และ สถจ. รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ อปท. ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA)
|
เอกสารไฟล์ Word | แบบรายงานฯ |
กพส.
มท 0810.7/ว4709
18/11/2562
18/11/2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
|
เอกสารไฟล์ Word |
สน.บถ.
มท 0809.4/ว4706
18/11/2562
18/11/2562
การปรับปรุง/แก้ไข ข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
|
เอกสารไฟล์ Word |
กพส.
มท 0810.6/ว4712
18/11/2562
19/11/2562
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและะขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 | สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 | สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 | สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 | เอกสารไฟล์ Word |
กสว.
มท 0820.2/ว4710
18/11/2562
18/11/2562
แจ้งรายชื่อและรหัสผ่านการใช้งานเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน
|
เอกสารไฟล์ Word |
สน.คท.
มท 0808.3/ว4724
19/11/2562
19/11/2562
การปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563
สล.
มท 0801.4/ว67
18/11/2562
18/11/2562
การเตรียมความพร้อมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
|
เอกสารไฟล์ Word |
สน.บถ.
มท 0809.4/ว4708
18/11/2562
19/11/2562
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562
|
เอกสารไฟล์ Word | แบบรายงานข้อมูลฯ | แบบรายงานสถานการณ์ฯ |
กพส.
มท 0810.4/ว4725
19/11/2562
19/11/2562
ระบบงานจดทะเบียนพาณิชย์ที่พัฒนาและเชื่อมโยงกับระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal)
|
เอกสารไฟล์ Word |
กพส.
มท 0810.7/ว4738
20/11/2562
20/11/2562
รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP)
|
เอกสารไฟล์ Word |
สน.คท.
มท 0808.2/ว4726
19/11/2562
20/11/2562
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
|
เอกสารไฟล์ Word |
สน.คท.
มท 0808.3/ว4721
19/11/2562
19/11/2562
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 10/2562
|
เอกสารไฟล์ Word | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
สน.คท.
มท 0808.3/ว4722
19/11/2562
19/11/2562
ขอแจ้งเวียนแผนการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ
|
เอกสารไฟล์ Word | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
กศ.
มท 0816.2/ว4739
20/11/2562
21/11/2562
ข้อสังเกตเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย |
กสธ.
มท 0819.3/ว4736
20/11/2562
20/11/2562
กำหนดการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 2
|
เอกสารไฟล์ Word |
สน.บถ.
มท 0809.4/ว4742
20/11/2562
20/11/2562
ขอข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562
|
เอกสารไฟล์ Word |
กพส.
มท 0810.6/ว4703
18/11/2562
21/11/2562
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) เพิ่มเติม
|
เอกสารไฟล์ Word | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
สน.บถ.
มท 0809.2/ว155
20/11/2562
21/11/2562
แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
|
เอกสารไฟล์ word |
สน.คท.
มท 0808.2/ว4761
21/11/2562
21/11/2562
การอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ผู้ปกครองนักเรียน ในการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสารไฟล์ word |
กศ.
มท 0816.3/ว4646
21/11/2562
21/11/2562